ضوابط و مقررات استفاده از سرویس پست الکترونیک دانشگاه

ویژه اعضای محترم هیات علمی

این آیین نامه، به بیان قوانین مربوط به سرویس ها و خدمات ارائه شده در رابطه با پست الکترونیکی دانشگاه، به منظور استفاده صحیح از امکانات پست الکترونیکی، کلیه اعضای محترم هیات علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) تحت دامنهpnu.ac.ir ، نحوه ارسال درخواست، شرایط استفاده، نکات و موارد امنیتی دانشگاه پیام نور پرداخته است.

ارتباط با ما

آدرس پستی:

تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دفتر آمار و فناوری اطلاعات


021- 2248 5078

021-2248 5079

NETadmin@pnu.ac.ir

www.pnu.ac.ir

1397/7/15 یکشنبه

پست الکترونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی


ضوابط و مقررات


راهنمای کاربری


ورود به سیستم